02
مرداد

حاتمی

حسابی به جزییات دقت میکنند و این خیلی غافلگیرم کرد و عین عکسی که نشون داده بودمو برام طراحی و ساختن متشکرم