بازدید و اندازه گیری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بازدید اولیه از پروژه اندازه گیری محل و برگزاری جلسه با مدیران اداری و مشاوره دادن راجب فضاها.