بازدید و اندازه گیری

بازدید اولیه از پروژه اندازه گیری محل و برگزاری جلسه با مدیران اداری و مشاوره دادن راجب فضاها.