ملاقات و قرارداد

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ملاقات و تایید نهایی طراحی بستن قرارداد و امضای تعهدات