ملاقات و قرارداد

ملاقات و تایید نهایی طراحی بستن قرارداد و امضای تعهدات