ساخت و اجرا

ساخت و اجرای کار همراه با گزارش عملکرد به صورت جزیی و با تعیین پیش بینی هزینه و مدت زمان اجرای کار